nav

Thoméegränd 18, Östersund

Användare Avtal

ANVÄNDARAVTAL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1. Detta Användaravtal (nedan kallat avtalet) gäller för webbplatsen. 1.2. Detta Avtal reglerar relationerna mellan webbplatsadministrationen (nedan kallad webbplatsadministrationen) och användaren av denna webbplats. 1.3. Webbplatsadministrationen förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort klausulerna i detta Avtal utan att meddela användaren. 1.4. Fortsatt användning av Webbplatsen av användaren innebär godkännande av avtalet och de ändringar som gjorts i detta Avtal. 1.5. Användaren är personligen ansvarig för att kontrollera detta avtal för eventuella ändringar i det. 2. DEFINITIONER AV TERMER 2.1. De villkor som anges nedan har följande betydelse i detta Avtal: 2.1.1 webbplats - en informationswebbplats som bedriver sin verksamhet via en internetresurs och relaterade tjänster. 2.1.2. En webbplats som innehåller information om tjänster som låter dig välja, beställa och (eller) köpa tjänster. 2.1.3. Webbplatsadministration-auktoriserade anställda för förvaltningen av webbplatsen . 2.1.4. Webbplatsanvändaren (nedan kallad användaren) är en person som har tillgång till webbplatsen via Internet och använder webbplatsen. 2.1.5. Innehållet på webbplatsen (nedan kallat innehållet) — skyddade resultat av intellektuell aktivitet, inklusive texter av litterära verk, deras titlar, prefaces, anteckningar, artiklar, illustrationer, omslag, musikaliska verk med eller utan text, grafisk, text, fotografisk, derivat, komposit och andra verk, användargränssnitt, visuella gränssnitt, varumärkesnamn, logotyper, datorprogram, databaser, samt design, struktur, urval, samordning, utseende, allmän stil och arrangemang av detta innehåll, en del av webbplatsen och andra immateriella objekt som alla tillsammans och / eller separat finns på webbplatsen 3. AVTALETS SYFTE 3.1. Ämnet i detta Avtal är att ge Webbplatsanvändaren tillgång till de varor och tjänster som finns på webbplatsen. 3.1.1 Webbplatsen ger användaren följande typer av tjänster (tjänster): tillgång till elektroniskt innehåll gratis, med rätt att ladda ner och visa innehåll; tillgång till webbplatsens Sök-och navigeringsverktyg; tillgång till information om tjänster och information om beställningstjänster gratis; andra typer av tjänster (tjänster) implementerade på webbplatsens sidor. 3.1.2. Alla befintliga (faktiskt fungerande) tjänster (tjänster)för tillfället är föremål för detta Avtal webbplatsen, liksom eventuella efterföljande ändringar och ytterligare tjänster som visas i framtiden webbplatsen. 3.2. Tillgång till webbplatsen tillhandahålls gratis. 3.3. Genom att komma åt webbplatsen anses användaren ha anslutit sig till detta Avtal. 4. PARTERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 4.1. Webbplatsadministrationen har rätt att: 4.1.1. Ändra användarvillkoren för Webbplatsen, samt ändra innehållet på den här webbplatsen. Ändringarna träder i kraft från det att den nya versionen av avtalet publiceras på webbplatsen. 4.1.2. Begränsa åtkomst till webbplatsen vid överträdelse av villkoren i detta Avtal av användaren. 4.2. Användaren har rätt att: 4.2.1. Få tillgång till användningen av webbplatsen. 4.2.2. Använd alla tjänster som finns tillgängliga på Webbplatsen, samt lämna förfrågningar om alla tjänster som erbjuds på webbplatsen. 4.2.3. Ställ några frågor relaterade till webbplatsens tjänster med hjälp av de uppgifter som finns i avsnittet "Kontakter"på webbplatsen. 4.3. Webbplatsanvändaren åtar sig att: 4.3.1. För att på begäran av webbplatsadministrationen tillhandahålla ytterligare information som är direkt relaterad till de tjänster som tillhandahålls av denna webbplats. 4.3.2. Observera författarnas och andra upphovsrättsinnehavares egendom och icke-äganderätt när du använder webbplatsen. 4.3.3. Att inte vidta åtgärder som kan anses bryta mot den normala driften av webbplatsen. 4.3.4. Inte att distribuera någon konfidentiell och skyddad information om individer eller juridiska personer som använder webbplatsen. 4.3.6. Att inte använda webbplatsen för spridning av reklaminformation, förutom med samtycke från webbplatsadministrationen. 4.3.7. Att inte använda webbplatsens tjänster i syfte att: 4.3.7. 1. nedladdning av innehåll som är olagligt, kränker tredje parts rättigheter; främjar våld, grymhet, hat och (eller) diskriminering på ras, nationell, sexuell, religiös, social grund; innehåller falsk information och (eller) förolämpningar mot specifika personer, organisationer, myndigheter. 4.3.7. 2. incitament att begå olagliga handlingar 4.3.7. 3. brott mot minderårigas rättigheter och (eller) orsakar dem skada i någon form. 4.3.7. 4. överträdelse av minoriteters rättigheter. 4.3.7. 5. presentera dig själv som en annan person eller en representant för en organisation och / eller gemenskap utan tillräckliga rättigheter, inklusive för anställda på denna webbplats. 4.4. Användaren är förbjuden från: 4.4.1. Använd alla enheter, program, procedurer, algoritmer och metoder, automatiska enheter eller motsvarande manuella processer för att komma åt, köpa, kopiera eller spåra innehållet på webbplatsen; 4.4.2. Störa webbplatsens korrekta funktion; 4.4.3. Kringgå Navigeringsstrukturen på webbplatsen på något sätt för att få eller försöka få information, dokument eller material på något sätt som inte specifikt tillhandahålls av tjänsterna på denna webbplats; 4.4.4. Obehörig åtkomst till webbplatsens funktioner, andra system eller nätverk relaterade till denna webbplats, liksom till alla tjänster som erbjuds på webbplatsen; 4.4.4. Bryter mot säkerhets-eller autentiseringssystemet på webbplatsen eller i något nätverk som är relaterat till webbplatsen. 4.4.5. Utför en omvänd sökning, spåra eller försök att spåra information om någon annan användare av webbplatsen. 4.4.6. Att använda webbplatsen och dess innehåll för något ändamål som är förbjudet enligt lag, samt att uppmana någon olaglig verksamhet eller annan verksamhet som bryter mot webbplatsens eller andra personers rättigheter. 5. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN 5.1. Webbplatsen och innehållet som ingår på webbplatsen ägs och hanteras av webbplatsadministrationen. 5.2. Innehållet på webbplatsen får inte kopieras, publiceras, reproduceras, överföras eller distribueras på något sätt, samt publiceras på det globala Internet utan föregående skriftligt medgivande från webbplatsadministrationen. 5.3. Innehållet på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, liksom andra rättigheter relaterade till immateriella rättigheter och illojal konkurrensrätt. 5.4. Köp av tjänster som erbjuds på webbplatsen kan kräva att du fyller i ett ansökningsformulär med användarens personuppgifter. 5.5. Användaren är personligen ansvarig för riktigheten i de personuppgifter som fylls i i ansökningsblanketten. 5.6. Användaren måste omedelbart meddela webbplatsadministrationen om eventuella brott mot säkerhetssystemet. 5.7. Webbplatsadministrationen har rätt att ensidigt avbryta användarens ansökan utan att förklara orsakerna och utan att meddela användaren. 5.9. Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar i listan över tjänster som erbjuds på webbplatsen och (eller) till de priser som gäller för sådana tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen när som helst utan att meddela användaren. 5.10. De dokument som anges i punkterna 5.10.1 — 5.10.4 i detta Avtal reglerar i den relevanta delen och förlänger deras effekt till användarens användning av webbplatsen. 5.11. Något av de dokument som anges i punkt 5.10. detta Avtal kan bli föremål för uppdatering. Ändringarna träder i kraft från det att de publiceras på webbplatsen. 6. ANSVAR 6.1.Eventuella förluster som användaren kan ådra sig i händelse av en avsiktlig eller vårdslös överträdelse av någon Bestämmelse i detta avtal, liksom på grund av obehörig åtkomst till en annan användares kommunikation, ersätts inte av webbplatsadministrationen. 6.2. Webbplatsadministrationen ansvarar inte för: 6.2.1. Förseningar eller fel i processen att utföra en operation orsakad av force majeure, liksom eventuella funktionsfel i telekommunikation, dator, elektriska och andra relaterade system. 6.2.2. Korrekt funktion av webbplatsen, om användaren inte har nödvändiga tekniska medel för användningen, och inte heller har några skyldigheter att förse användarna med sådana medel. 7. ÖVERTRÄDELSE AV VILLKOREN I ANVÄNDARAVTALET 7.1. Webbplatsadministrationen har rätt att lämna ut all information som samlas in om användaren av denna webbplats, om utlämnande är nödvändigt i samband med en undersökning eller ett klagomål om missbruk av webbplatsen eller att fastställa (identifiera) en användare som kan bryta mot eller störa Webbplatsadministrationens rättigheter eller rättigheterna för andra användare av webbplatsen. 7.2. Webbplatsadministrationen har rätt att lämna ut information om användaren som den anser vara nödvändig för att följa bestämmelserna i gällande lagstiftning eller domstolsbeslut, för att säkerställa överensstämmelse med villkoren i detta avtal, för att skydda rättigheterna eller säkerheten för organisationens namn, användare. 7.3. Webbplatsadministrationen har rätt att lämna ut information om användaren, om den nuvarande lagstiftningen kräver eller tillåter sådant utlämnande. 7.4. Webbplatsadministrationen har rätt att säga upp och / eller blockera åtkomst till webbplatsen utan föregående meddelande till användaren om användaren har brutit mot detta avtal eller användarvillkoren för Webbplatsen i andra dokument, samt vid uppsägning av webbplatsen eller på grund av tekniskt fel eller problem. 7.5. Webbplatsadministrationen är inte ansvarig för användaren eller tredje part för uppsägning av åtkomst till webbplatsen vid överträdelse av användaren av någon Bestämmelse i detta avtal eller något annat dokument som innehåller användarvillkoren för webbplatsen. 8. TVISTLÖSNING 8.1. Vid eventuella meningsskiljaktigheter eller tvister mellan parterna i detta Avtal är ett obligatoriskt villkor före ansökan till domstolen att lämna in en fordran (ett skriftligt förslag till frivillig lösning av tvisten). 8.2. Mottagaren av fordran inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet, meddelar sökanden om fordran skriftligen om resultaten av ersättningen av fordran. 8.3. Om det är omöjligt att lösa tvisten på frivillig basis har endera parten rätt att ansöka till domstolen om skydd av sina rättigheter 8.4. Alla anspråk på användarvillkoren för webbplatsen måste lämnas in inom 1 dag efter det att grunderna för fordran uppstår, med undantag för upphovsrättsligt skydd för materialet på webbplatsen skyddad i enlighet med lagen. Vid överträdelse av villkoren i denna klausul släcks alla anspråk eller grunder för åtgärder enligt preskriptionsbestämmelserna. 9. TILLÄGGSVILLKOR 9.1. Webbplatsadministrationen accepterar inte moterbjudanden från användaren angående ändringar i detta Användaravtal. 9.2. Användarrecensioner som publiceras på webbplatsen är inte konfidentiell information och kan användas av webbplatsadministrationen utan begränsningar.