nav

Thoméegränd 18, Östersund

Politik sekretesspolicy

Detta dokument "Sekretesspolicy och behandling av personuppgifter" (nedan kallad "policyn") är reglerna för användning av webbplatsen (nedan kallad operatören) av användarens personuppgifter som operatören, inklusive alla personer som tillhör samma grupp med operatören, kan få om användaren under användningen av någon av operatörens webbplatser, tjänster, program, produkter eller tjänster (nedan kallad webbplatsen) och under genomförandet av avtal och avtal med användaren av webbplatsen. Användarens samtycke till policyn, uttryckt av honom inom ramen för relationer med en av de listade personerna, gäller för alla andra listade personer. Användning av webbplatsen innebär användarens ovillkorliga samtycke till denna Policy och villkoren för behandling av hans personliga information som anges däri.Vid oenighet med dessa villkor måste användaren avstå från att använda webbplatsen. Allmänna bestämmelser Politik 1.1. Denna Policy gäller alla personuppgifter som webbplatsen kan få från användaren. 1.2. Webbplatsen har rätt att göra ändringar i denna Policy. När du gör ändringar anges datumet för den senaste revideringsuppdateringen i policyrubriken. Den nya versionen av policyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på webbplatsen, om inte annat tillhandahålls av den nya versionen av policyn. 1.3.. Huvudsyftet med denna Policy är att skapa en grund för att observera en persons och en medborgares rättigheter och friheter vid behandling av hans personuppgifter på webbplatsen. Personlig information om användare som behandlas av webbplatsen 2.1. Personlig information i denna Policy innebär: 2.1.1. information som tillhandahålls av användaren självständigt vid registrering (skapa ett konto) eller under användningen av Webbplatsen, inklusive användarens personuppgifter (e-postadress; förnamn, efternamn, patronym eller pseudonym; telefonnummer). Den information som ska tillhandahållas av webbplatsen är markerad på ett speciellt sätt. Annan information tillhandahålls av användaren efter eget gottfinnande; 2.1.2. data som överförs automatiskt till webbplatsen under deras användning med hjälp av programvaran installerad på användarens enhet, inklusive IP-adress, cookiedata, information om användarens webbläsare( eller annat program som kommer åt webbplatsen), tekniska egenskaper hos den utrustning och programvara som används av användaren, datum och tid för åtkomst till webbplatsen, adresserna på de begärda sidorna och annan liknande information; 2.1.3. annan information om användaren, vars behandling tillhandahålls av användarvillkoren för webbplatsen. 2.2. Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen utförs i följande fall: 2.2.1. med den registrerades (användarens) samtycke till behandlingen av hans personuppgifter; 2.2.2. för fullgörandet av ett avtal till vilket den registrerade (Användaren) är part, eller mottagaren eller borgensmannen, inklusive när det gäller webbplatsen som utövar sin rätt att tilldela rättigheter (fordringar) enligt ett sådant avtal, samt för att ingå ett avtal på initiativ av den registrerade (användaren) eller ett avtal enligt vilket den registrerade kommer att vara mottagaren eller borgensmannen; 2.2.3. att utöva rättigheter och legitima intressen på webbplatsen eller tredje part, eller för att uppnå socialt viktiga mål, förutsatt att den registrerades rättigheter och friheter (användaren)inte bryts; 2.2.4. vid behov, rättskipning, verkställighet av en rättsakt, en handling av ett annat organ eller tjänsteman ; 2.2.5. i det fall då ett obegränsat antal personers tillgång till den Registrerades personuppgifter (användaren) tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige själv eller på hans begäran (nedan-personuppgifter som görs tillgängliga för allmänheten av den personuppgiftsansvarige); 2.2.6. för statistiska eller andra forskningsändamål, med förbehåll för obligatorisk depersonalisering av personuppgifter. 2.3.Webbplatsen behandlar inte speciella kategorier av personuppgifter relaterade till ras, nationalitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, hälsotillstånd, intimt liv, kriminalregister samt biometriska personuppgifter. Behandlingen av de angivna uppgifterna är endast möjlig av webbplatsen på grundval av användarens skriftliga samtycke. 2.4. Denna Policy gäller endast information som behandlas under användningen av webbplatsen. Webbplatsen kontrollerar inte och ansvarar inte för behandlingen av information från tredje parts webbplatser som användaren kan klicka på länkarna som finns tillgängliga på webbplatsen. 2.5. Webbplatsen verifierar inte riktigheten av den personliga information som tillhandahålls av användaren och har inte möjlighet att bedöma sin juridiska kapacitet. Behandling av Användarnas personuppgifter 3.1. Webbplatsen behandlar användarens personliga information för följande ändamål: 3.1.1. genomförande av ett avtal som är föremål för personuppgifter (användaren) är en part, eller mottagaren eller borgensmannen, samt ingående av ett avtal om användarens initiativ eller ett avtal enligt vilket användaren kommer att vara mottagaren eller borgensmannen; 3.1.2. genomförande av förfrågningar från auktoriserade statliga myndigheter, inklusive organ för operativ och utredningsverksamhet; 3.1.3. identifiering av parten inom ramen för tjänster, avtal och kontrakt med webbplatsen; 3.1.4. tillhandahållande av personliga tjänster och tjänster till användaren; 3.1.5. utförande av användarförfrågningar, skicka meddelanden och information relaterad till användningen av webbplatsen på begäran av användare; 3.1.6. förbättra webbplatsens kvalitet, bekvämligheten med användningen för användaren, utvecklingen av nya tjänster och tjänster; 3.1.7. inriktning av reklammaterial; 3.1.8. genomförande av statistisk och annan forskning baserad på personlighetsbedömda data. Villkor för överföring av användarnas personuppgifter till tredje part 4.1. När det gäller användarens personliga information upprätthålls dess sekretess, utom i fall där användaren frivilligt tillhandahåller information om sig själv för allmän tillgång till ett obegränsat antal personer. 4.2. Webbplatsen har rätt att överföra användarens personuppgifter till tredje part i följande fall: 4.3.1. användaren har uttryckt samtycke eller gett instruktioner till webbplatsen (till exempel när man registrerar ett domännamn med en auktoriserad registrar) för sådana åtgärder; 4.3.2. överföringen är nödvändig för att användaren ska kunna använda en viss tjänst eller för utförandet av ett visst avtal eller kontrakt med användaren; 4.3.3. överföringen är nödvändig för att webbplatsen ska fungera och fungera; 4.3.5. sådan överföring sker som en del av försäljningen eller annan överföring av verksamheten (helt eller delvis), medan förvärvaren åtar sig alla skyldigheter att följa villkoren i denna Policy i förhållande till den personliga information som han mottar; 4.3.6.in för att säkerställa möjligheten att skydda rättigheter och legitima intressen på webbplatsen eller tredje part i de fall då användaren bryter mot Användaravtalet på Webbplatsen, denna Policy, eller dokument som innehåller villkoren för användning av specifika tjänster; 4.3.7. som ett resultat av behandlingen av användarens personuppgifter genom att depersonalisera den erhålls depersonaliserade statistiska data som överförs till en tredje part för att bedriva forskning, utföra arbete eller tillhandahålla tjänster på webbplatsens vägnar. Ändra och ta bort personlig information. Obligatorisk datalagring 5.1. Användaren kan när som helst ändra (uppdatera, komplettera) den personliga information som tillhandahålls av honom eller en del av den . Behandling av personuppgifter med hjälp av cookies och räknare 6.1. Cookies som överförs av webbplatsen till användarens utrustning och användarens utrustning till webbplatsen kan användas av webbplatsen för att förse användaren med personliga tjänster, för att rikta reklam som visas för användaren, för statistiska och forskningsändamål, samt för att förbättra webbplatsen. 6.2. Användaren är medveten om att den utrustning och programvara som används av honom för att besöka webbplatser på Internet kan ha funktionen att förbjuda verksamhet med cookies (för alla webbplatser eller för vissa webbplatser), samt ta bort tidigare mottagna cookies. 6.3. Webbplatsen har rätt att fastställa att tillhandahållandet av en viss tjänst eller tjänst endast är möjlig om mottagningen och mottagandet av cookies tillåts av användaren. 6.4. Strukturen för cookie-filen, dess innehåll och tekniska parametrar bestäms av webbplatsen och kan ändras utan föregående meddelande till användaren. 6.5. Räknarna som placeras av webbplatsen kan användas för att analysera användarens cookies, för att samla in och bearbeta statistisk information om användningen av Webbplatsen, samt för att säkerställa webbplatsens prestanda som helhet eller deras individuella funktioner i synnerhet. De tekniska parametrarna för räknarna bestäms av webbplatsen och kan ändras utan föregående meddelande till användaren. Skydd av användarens personuppgifter 7.1. Webbplatsen vidtar nödvändiga och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, modifiering, blockering, kopiering, distribution samt från andra olagliga handlingar med tredje part. Ändra sekretesspolicyn 8.1. Webbplatsen har rätt att göra ändringar i denna Sekretesspolicy. När du gör ändringar i den aktuella versionen anges datumet för den senaste uppdateringen. Den nya versionen av policyn träder i kraft från det att den offentliggörs, om inte annat föreskrivs i den nya versionen av policyn.